REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DNA w Biznesie”

DEFINICJE

AdministratorAnna Urbańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjno- Consultingowego „CONCRET” Anna Urbańska z siedzibą w Grudziądzu, pod adresem: ul. Mieszka I  7D, 86-300 Grudziądz, NIP: 87612832-34, REGON: 870628325.
CenaUdostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi od Użytkownika za dany Towar/Usługę.
Formularz zamówieniaElektroniczny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.
Informacja handlowaWiadomość, reklama lub broszura elektroniczna przekazywana Użytkownikowi na podstawie udzielonej przez niego zgody.
RegulaminNiniejszy Regulamin
SklepSklep Internetowy „DNA w Biznesie”, którego właścicielem jest Właściciel Sklepu – Anna Urbańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjno- Consultingowego „CONCRET” Anna Urbańska z siedzibą w Grudziądzu, pod adresem: ul. Mieszka I  7D, 86-300 Grudziądz, NIP: 87612832-34, REGON: 870628325.
TowarKsiążki w formie drukowanej, płyty DVD i materiały innego rodzaju nabywane przez Użytkownika za odpłatnością pieniężną, określone w ofercie Administratora przyjętej przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy.
UmowaUmowa nabycia Towaru/Usługi przez Użytkownika od Administratora na zasadach określonych w Regulaminie oraz doprecyzowanych podczas składania konkretnego zamówienia.
UsługaUsługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, sesje coachingowe i aplikacje mobilne.
KlientOsoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabywa Produkt, na zasadach określonych w Regulaminie i obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
WłaścicielAnna Urbańska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjno- Consultingowego „CONCRET” Anna Urbańska z siedzibą w Grudziądzu, pod adresem: ul. Mieszka I  7D, 86-300 Grudziądz, NIP: 87612832-34, REGON: 870628325.
ZamówienieCzynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep dostępny pod adresem https://www.dnawbiznesie.pl/sklep/, prowadzony jest przez Właściciela.
 2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa Regulamin.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
  b) zasady zawierania Umów, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi,
  c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

II
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
  b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

III
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.dnawbiznesie/sklep/, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
  b) adresu dostawy (tj. ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, kraju),
  c) numeru telefonu,
  d) adresu e-mail,
  a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne Konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła. Posiadanie Konta w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.
 11. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.
 12. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

IV
CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła z wyłączeniem kosztów dostawy. Wyjątek stanowią szkolenia objęte Akredytacją Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, które w ramach ustawy są zwolnione z podatku VAT.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu. Na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu przez Właściciela.
  b) przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Transferuj.pl – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu przez Właściciela.
 4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.
 5. Do Zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon na życzenie Klienta (papierowa lub w wersji elektronicznej), wedle wyboru Klienta. Zamówienie złożone po godzinie 14:00 traktowane jest jakby było złożone dnia następnego i tego dnia zostanie wystawiona faktura lub paragon.

V
KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Termin dostawy określony jest przez Pocztę Polską i wynosi 3-7 dni roboczych.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia. Wysyłka zamówień poza granice kraju podlega dodatkowym opłatom, o których klient zostanie poinformowany.

VI
REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Właściciela lub niezrealizowania jej zgodnie z Regulaminem Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio u Właściciela.
 3. Reklamacje, wraz z opisem reklamacji, w tym opisem przyczyny złożenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta należy kierować do Właściciela na adres e-mail biuro@concret.pl lub na adres siedziby Właściciela.
 4. Każda reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać następujące elementy:
  a) imię i nazwisko Użytkownika, firma (nazwa) Użytkownika;
  b) adres do korespondencji lub adres e-mail;
  c) wskazanie Produktu, z którymi wiąże się reklamacja;
  d) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;
  e) określenie zakresu żądania przez Użytkownika składającego reklamację.
 5. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 za dostarczenie Towaru/Usługi bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne w zakresie określonym w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 6. Odpowiedzialność Właściciela za wady trwa co do zasady przez okres 2 lat od dnia wydania Towaru/zrealizowania Usługi.
 7. Jeżeli Klient będący konsumentem, złoży reklamację, która doprowadzi do stwierdzenia wystąpienia wady Towaru/Usługi przed upływem roku od wydania/zrealizowania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru/zrealizowania Usługi.
 8. Właściciel jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Towarem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Właścicielowi rozpatrzenie reklamacji.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Właściciel niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Właściciela albo Właściciel nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Towar ma wadę, Klient będący konsumentem może również żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 11. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Właściciela usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Właściciela.
 12. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Właściciel zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta, Właściciel zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Klient wybrał przy dokonywaniu zakupu Towaru z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Zwracany Towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy na adres siedziby Właściciela. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Właściciela dostarczy mu wadliwy Towaru na adres siedziby.
 17. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Właściciel zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie
 18. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowy sposób, zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 19. Jeżeli konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny – rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Właściciela z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 20. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Właściciel wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Właściciela lub przedstawiciela Właściciela bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
 21. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Właściciela odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 22. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Właściciel ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Właściciela na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 23. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji Towaru za nieuzasadnioną, Właściciel przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w przypadku Konsumenta w ciągu 14 dni odeśle na koszt Właściciela reklamowany Towar.
 24. Klient może zgłosić Właścicielowi swoje uwagi w związku z korzystaniem z Umowy. Uwagi powinny być zgłoszone drogą elektroniczną na adres e-mail, Właściciel, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia ww. uwag, udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu ww. uwag

VII
REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail biuro@concret.pl.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

VIII
ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Klientom będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy nabycia Towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez konsumenta zamówionego Produktu. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest złożenie Właścicielowi stosownego oświadczenia i wysłać je na adres siedziby Właściciela lub adres e-mail biuro@concret.pl.
 2. Właściciel niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów, których przedmiotem jest nabycie treści cyfrowych np. e-book/webinar, jako umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje również w przypadku Umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
  d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  e) o świadczenie usług eventowych, szkoleniowych, coachingowych, warsztatowych, szkoleniowych i innych wydarzeń, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  f) oraz pozostałych Umów, do których stosuje się wyłączenia zgodnie z przepisami szczególnymi.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 6. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem. Zwracany Towar należy przesłać na adres siedziby: ul. Mieszka I 7d, 86-300 Grudziądz
 7. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 8. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem.
 9. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.

IX
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel.
b) Informacje dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

X
POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. W przypadku Usług możliwe jest ich zamienienie na wniosek Klienta.
 2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie, event lub sesja coachingowa, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
 3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail biuro@concret.pl nie później niż na 10 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
 4. Jeśli Klient nie poinformuje Właściciela Sklepu o swojej nieobecności na szkoleniu lub sesji coachingowej, jego bilet uznaje się za wykorzystany, a tym samym nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie, event lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail biuro@concret.pl nie później niż na 2 tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
 6. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
  c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu informacji handlowej (spamu),
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
  e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 7. W przypadku zakupu szkolenia STRUCTOGRAM odbywającego się online (zdalnie) warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obowiązkowo włączona kamera, mikrofon. Kategorycznie zabronione jest nagrywanie szkolenia czy jego fragmentów lub prezentacji.

XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli oraz korzystają z ochrony przewidzianej przepisami o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień, które zostały złożone po dokonaniu zmiany.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Informacje o produktach zamieszczone na stronach www.concret.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Minimalne wymagania techniczne do współpracy z systemem informatycznym www.dnawbiznesie.pl są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies wymagane) w przeglądarce i Javascript.
Scroll to Top
0